Täckning:

Garantin som tillhandahålls av Luda.Farm täcker tillverkningsfel i Luda.Farm-produkter.
 


Undantag:

Garantin gäller inte för:

1. Skada på grund av felaktig användning, avsiktlig eller på annat sätt.

2. Skada på grund av felaktig installation, felaktigt underhåll eller användning av produkten på ett icke avsett sätt.

3. Skada på grund av normalt slitage.

4. Skada som uppkommit genom användning av delar eller komponenter som inte levererats av Luda.Farm.

5. Skada på grund av vätskeinträngning eller fysisk påverkan, orsakad av väder eller på annat sätt.

6. Tillbehör, förbrukningsartiklar eller andra externa delar såsom batterier.

7. Programvaror, tjänster, appar och liknande.Villkor:

Auktoriserade Luda.Farm distributörer och återförsäljare kommer att fungera som första linjens support och hålla lager av nödvändiga reservdelar. Alla RMA (Return Merchandise Authorization) och garantianspråk ska riktas till den återförsäljare eller distributör från vilken slutkunden gjorde sitt köp. Återförsäljaren eller distributören kommer i sin tur att felsöka produkten och vid behov kontakta Luda.Farm för vidare hantering av RMA- eller garantianspråket.


Avsändaren är ansvarig för alla kostnader i samband med frakt av produkten till Luda.Farms huvudkontor i Mölndal, Sverige, inklusive men inte begränsat till tullavgifter.Luda.Farm tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador på produkten som uppstår under transporten av produkten till Luda.Farms huvudkontor.Distributörer och återförsäljare som skickar produkter till Luda.Farm som inte anses omfattas av garantin som en del av ett RMA eller garantianspråk kommer att ådra sig en serviceavgift på för närvarande 50 EUR för varje produkt.Serviceavgiften måste vara betald och reglerad innan produkten/produkterna skickas tillbaka till avsändaren. Serviceavgiften täcker kostnaden för att skicka tillbaka produkterna till avsändaren.Berättigande:

Garantin omfattar endast originalprodukten och gäller endast för den ursprungliga köparen av produkten, som måste vara 18 år eller äldre. Inköpsbevis, t.ex. kvitto och produktens serienummer, krävs för alla garantianspråk. Garantin upphör att gälla vid överlåtelse av äganderätten till produkten. Om en produkt byts ut som en del av ett garantianspråk täcks ersättningsprodukten endast under den ursprungliga garantiperioden, och inköpsbevis för den ursprungliga produkten krävs fortfarande. Auktoriserade återförsäljare och distributörer är inte berättigade till garantin.


 

 

Tacknings varaktighet:

Standardgarantin gäller under en period av tre (3) år från inköpsdatumet, enligt vad som anges på inköpsbeviset.

 
Process för garantianspråk:
För att initiera ett garantianspråk:

1. Slutanvändaren kontaktar den återförsäljare eller distributör där produkten köptes och förser dem med inköpsbeviset.

2. Distributören eller återförsäljaren försöker lösa problemet genom att felsöka produkten.

3. Om felsökningen inte lyckas skickar distributören eller återförsäljaren en reklamation till Luda.farm genom att skicka ett ärende via support.luda.farm eller via e-post till support@luda.farm (observera att varje reklamation måste innehålla ett inköpsbevis).

4. Om det anses nödvändigt av en Luda.Farm-supportagent, ordna så att produkten skickas till Luda.Farm för testning. Alla anspråk som ska skickas till Luda.farms huvudkontor måste ha skriftligt godkännande från en Luda.farm-supportagent. I enlighet med ovanstående villkor är avsändaren ansvarig för fraktkostnader.

5. Om produkten bedöms omfattas av garantin kommer Luda.Farm att utföra nödvändiga reparationer eller byta ut produkten. Ersättningsprodukten kan vara antingen ny eller renoverad och returneras kostnadsfritt till avsändaren.

6. Om produkten inte omfattas av garantin kan den returneras till avsändaren på begäran, mot serviceavgiften, enligt ovanstående villkor.


För eventuella frågor eller förtydliganden kring dessa garantivillkor, vänligen kontakta Luda.Farm.